Försäljningsvillkor

1. INLEDNING/ALLMÄNT


Dessa försäljningsvillkor gäller för alla leveranser från säljaren till köparen, om inte annat skriftligen avtalats. Inte där
annat är särskilt bestämt i dessa villkor gäller köplagen den 6 September 1990.

Alla summor i försäljningsvillkoren är ex. MOMS.

2. LEVERANS

 

Leverans sker enl ytterligare avtal, anbud, anbud mm.

Leveranstiden följer i övrigt av köplagens bestämmelser så att leverans anses ha skett när varan har överlämnats till fristående transportör. När säljaren själv
åtar sig leveransen, eller kunden hämtar varan hos säljaren, sker leverans vid överlämnande till köparen.

Vid leverans övergår risken för oavsiktlig förstörelse av varan på köparen. Om köparen inte kan ta emot varan/varan på avtalad tid, ordnas förvaring på köparens bekostnad och risk.

Om säljaren ska installera varan ansvarar köparen för att utrustningens installationsplats förbereds,
inklusive att säkerställa nödvändiga anslutningar eller liknande.
Om säljaren måste förbereda installationsplatsen, utan att detta är överenskommet i förväg eller där säljaren måste använda extra
besättning på grund av byggnadsförhållanden sker detta på köparens bekostnad och risk.

Säljaren ansvarar inte för fel eller förseningar som kan uppstå till följd av fel i installationer som köparen ansvarar för.

Alla försändelser sker på köparens risk.


3. VARAN/PRODUKTEN

Den levererade produkten och/eller tjänsten är enligt beskrivning i erbjudandet, orderbekräftelsen eller kontraktet. Uppgifter inhämtade från andra ställen är endast bindande i den mån det hänvisas till i erbjudandet, orderbekräftelsen eller kontraktet.
Installation, driftsättning och utbildning ska avtalas separat och ingår inte om detta inte framgår av offert, orderbekräftelse eller kontrakt.

Erbjudanden är tillgängliga i 30 dagar.
 
4. PRISER

Priser anges ex. moms, avgifter och frakt.

Fraktkostnader tillkommer utöver avtalad köpeskilling både vid frakt med oberoende transportör och när säljaren själv distribuerar varor.
Enligt överenskommelse kan säljaren försäkra försäljningsobjektet under transporten på köparens bekostnad.

Om det under tiden mellan erbjudandet/beställningen och betalningstidpunkten antas ändringar i offentliga avgifter och skatter, avgifter eller förändringar sker i förhållandet
mellan säljarens leverantörs och säljarens valuta med mer än två procentenheter har säljaren rätt att vid ökade kostnader debitera köparen för hela förändringen och köparen har motsvarande rätt att få hela förändringen krediterad till säljaren till lägre kostnader.

Enstaka beställningar under 1 000 SEK kan komma att debiteras med ett mindre beställningstillägg.

5. BETALNING

Kontraktssumman faktureras vid leverans och förfaller till betalning enl avtalad kredittid. Avtalade delleveranser faktureras för varje enskild delleverans.

Kredittiden är 30 dagar.

Vid större leveranser faktureras kontraktssumman enligt följande: 30 % av kontraktssumman när köpekontraktet ingås, 60 % när varan/varorna överlämnas och de sista 10 % när installationen är klar.
Stora leveranser innebär leveranser över 500 000 SEK.

Vid dröjsmål på grund av omständigheter som köparen svarar för ska betalning erläggas enl ursprungliga schemat.
Om köparen kräver bankgaranti debiteras köparen för detta.

Vid försenad betalning debiteras köparen dröjsmålsränta enl Lag om dröjsmålsränta från förfallodag till betalning har skett.

6. REKLAMATIONSRÄTTEN

Köparen har rätt att reklamera endast för fel som beror på tillverknings- och materialfel. Rätten att klaga upphör efter 12 månader. efter leverans.

Under denna period åtar sig säljaren att kostnadsfritt reparera och byta ut defekta delar på sin huvudverkstad eller på köparens valfria plats.
Frakt till och från säljaren sker på köparens bekostnad och risk.

Vid försenad leverans på grund av förhållanden på köparens sida löper reklamationsrätten från den dag leverans borde ha skett.

Reklamationsrätten upphör om kopplingar eller ingrepp har gjorts till varan utan säljarens medgivande. Detsamma gäller om skada uppstår till följd av okvalificerad eller felaktig användning, bristande underhåll, fel i el- och vattenförsörjningen eller annan yttre påverkan. Om köparen vid reklamation inte har reglerat den förfallna köpeskillingen kan säljaren skjuta upp åtgärdande av felet tills förfallen köpeskilling har betalats.

Reklamationsrätten omfattar inte vanligt underhåll, delar och arbeten som är en följd av normalt slitage, såsom packningar, slangar, glödlampor, säkringar mm. eller mjukvaruuppgradering.

7. REKLAMATIONSFRIST

Vid mottagandet ska köparen undersöka varan noggrant och anmäla uppenbara fel omedelbart och senast inom 14 kalenderdagar.
Defekter som först kan upptäckas efter installation och/eller driftsättning ska göras gällande inom 14 kalenderdagar efter att felet upptäckts.

Samma tid gäller även när köparen senare upptäcker fel i varan som föranleder reklamation.
 
8.REPARATION

Reparationer efter reklamationstidens utgång eller av fel som inte faller under köparens reklamationsrätt bekostas helt av köparen. Detta är ett vanligt reparationsavtal, där köparen står för alla kostnader.
För sådan reparation har köparen en reklamationsrätt på 6 månader för det eller de fel som har åtgärdats, från det att varan har reparerats och ställts till köparen till förfogande för avhämtning eller från det att den har överlämnats. till en oberoende transportör för leverans till köparen.
Reklamationsrätten upphör om kopplingar eller ingrepp har gjorts till varan utan säljarens medgivande. Detsamma gäller om skada uppstår till följd av okvalificerat eller felaktigt bruk, bristfälligt underhåll, fel i el- och vattenförsörjningen eller annan yttre påverkan, Om köparen inte har reglerat förfallen köpeskilling i reklamation kan säljaren skjuta upp åtgärden av felet tills förfallen köpeskilling har betalats.

9.ERSÄTTNING

Vid brott mot köpeavtalet kan den drabbade endast kräva ersättning för dokumenterad ekonomisk skada enligt köplagens bestämmelser med följande begränsningar:

A. Ingen form av indirekt förlust täcks, såsom förlust på grund av avbrott i verksamheten, förlust på grund av förlust (förlust på grund av att man inte kan använda produkten), förlust på grund av att ett kontrakt med en tredje part faller samman eller inte fullgörs korrekt, eller skada på något annat än produkten.

B. Ersättningen kan inte överstiga kontraktssumman.

 

10.MJUKVARA/DATORUTRUSTNING
Köparen får rätt att använda programvaran för användning på den utrustning den levereras till. Köparen har ingen rätt att kopiera detta till andra i någon form. Av säkerhetsskäl kan köparen ta en kopia av den levererade programvaran och förvara den på en säker plats.

För eventuella standardprogram gäller medföljande villkor från de enskilda mjukvaruleverantörerna.

11.KONFIDENTIALITET
Parterna ska inte medge att obehöriga får tillgång till information om motpartens tekniska anläggningar, personalförhållanden, affärsanalyser och beräkningar eller andra affärshemligheter som parten får kännedom om i samband med avtalsslutet och genomförandet av leveransen.

12.TAUSHETSPLIKT
Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang tilopplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger eller andre forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelsemed avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

13.RETUR/KREDIT (AVBESTÄLLNING)

Köpt utrustning kan endast returneras med skriftligt medgivande från säljaren, och på köparens risk och bekostnad. Returer av varor med ett inköpspris under 1 000 SEK eller varor med begränsad hållbarhet accepteras inte.
Returer tillgodoräknas en andel av den av säljaren fastställda kontraktssumman, där hänsyn tas till förlorad bruttovinst och nedlagda kostnader, högst 70 % av försäljningssumman.

 

14.TVIST, LAGVAL, JURISDIKTION

Eventuell tvist mellan parterna måste lösas genom förhandlingar. Om parterna inte kan hitta en lösning, handläggs ärendet enligt norsk lag vid norska domstolar med säljarens affärsadress som varning.